Privātuma politika

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija – UAB “GEOFACE”, Reģ. nr. 304781617; Teatro g. 9-4, LT-03107 Vilnius, tālrunis: +37061252240, elektroniskā pasta adrese: [email protected]

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi, saistībā ar šo mājaslapu. Mēs neesam atbildīgi par citu mājaslapu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām kā tādām ir skaidri identificētas.

Personas datu apstrādes mērķi – personas datu apstrāde tiek veikta personai saņemot pakalpojumu, kas tiek sniegts personai atbilstoši UAB “GEOFACE”s normatīvajiem tiesību aktiem, dokumentiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, t.sk. UAB “GEOFACE”s darbība attiecībā uz tās informācijas sistēmām, datu failiem un citu informāciju, ko izmanto informācijas apstrādei, pārraidei, glabāšanai un citu funkciju veikšanai, (t.sk. apmeklējot UAB “GEOFACE”s interneta vietnes), noslēdzot līgumu ar UAB “GEOFACE”, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, kā arī sniedzot piekrišanu personas datu apstrādei, t.sk. elektroniskā vidē (piemēram, veicot pieteikšanos pakalpojumam UAB “GEOFACE”s mājaslapā).

Personas datu apstrādes pamatojums – personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz UAB “GEOFACE” attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Augstskolu likums un Darba likums).

Personas datu saņēmēji – pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu glabāšana – UAB “GEOFACE” apstrādā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo tiesību aktu prasību izpildei.

UAB “GEOFACE” pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā web lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat UAB “GEOFACE”i, tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

UAB “GEOFACE” nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un UAB “GEOFACE” to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu interneta pakalpojumu sniedzējs statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai. Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:

  • apmeklētāja web servera adrese;
  • domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net)
  • iepriekšējā Web lapa, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
  • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo Web lapu (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
  • kāda veida tīkla pārlūkprogrammu persona izmantoja.

UAB “GEOFACE” nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš ne ar vienu personu. UAB “GEOFACE” nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.